ΕΝ.ΚΑ. ΧΙΟΥ

ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΧΙΟΥ - ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Π.Ο.Μ.Ε.Κ.

Πως να επιλέγετε τα
ψάρια που αγοράζετε
Eco Top Ten
Rapex - Κοινοποιήσεις Μη Ασφαλών Προϊόντων
Ευρωπαϊκό Κέντρο
Καταναλωτή
Εσύ, η διατροφή σου
και το περιβάλλον

Εσύ, η διατροφή σου και το περιβάλλον

 

 

Χρήσιμες πληροφορίες
για εσένα που ταξιδεύεις
Το κινητό μου
τηλέφωνο

Τράπεζες χρηματοοικονομικά

N. 3986/2011 (αρ.46 – Αναστολή πλειστηριασμών μέχρι 31/12/2011).

Ν. 3996/2011 (Τροποποίηση διατάξεων του ν.3869/2010-καταργούμενες διατάξεις με το άρθρο 85).

Ν. 3869/2010 (Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων).

Υ.Α. Ζ1-74/2011 (Τροποποίηση − συμπλήρωση της υπ' αριθμ. Ζ1−798/25−06−2008 (ΦΕΚ Β 1353) απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης για την απαγόρευση αναγραφής Γενικών Όρων Συναλλαγών που έχουν κριθεί καταχρηστικοί με αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις).

Υ.Α. Ζ1-21/2011 (Τροποποίηση − συμπλήρωση της υπ' αριθμ. Ζ1−798/25−06−2008 (ΦΕΚ Β΄1353) απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης για την απαγόρευση αναγραφής Γενικών Όρων Συναλλαγών που έχουν κριθεί καταχρηστικοί με αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις).

Υ.Α. Ζ1-798-2008 (Απαγόρευση αναγραφής Γενικών Όρων Συναλλαγών που έχουν κριθεί καταχρηστικοί με αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις).

Κ.Υ.Α. Ζ1-699/10 (Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς την οδηγία 2008/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2008 για τις συμβάσεις καταναλωτικής πίστης).

Ν. 3758/2009 (Εταιρείες Ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις).

Ν. 3714/2008 (Προστασία δανειοληπτών και άλλες διατάξεις).

Κ.Υ.Α. Ζ1-178-2001 (Συναλλαγές που γίνονται με κάρτες. Εναρμόνιση με τις διατάξεις της Σύστασης 97/489/ΕΚ «σχετικά με συναλλαγές που γίνονται με μέσα ηλεκτρονικής πληρωμής και ιδίως όσον αφορά τις σχέσεις μεταξύ εκδότη και του κατόχου. Καταναλωτική πίστη. Προσαρμογή της Κ.Υ.Α. Φ1-983/91 προς τις διατάξεις της οδηγίας 87/102/ΕΚ).

Κ.Υ.Α. Φ1-983/1991(Καταναλωτική Πίστη - εναρμόνιση με την οδηγία 87/10/ΕΟΚ/86, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 90/88/ΕΟΚ/90).

Εκστρατεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τα τα δικαιώματα των καταναλωτών

Έρευνα για το άνοιγμα των καταστημάτων
την Κυριακή

Κάντε κλικ για να συμμετάσχετε στην έρευνα της ΠΟΜΕΚ

Έρευνα ΕΚΠΟΙΖΩ για την υπερχρέωση
Οι δέκα χρυσοί κανόνες
για ασφαλή τρόφιμα

 

 

 

Οι δέκα χρυσοί κανόνες για ασφαλή τρόφιμα

 

 

 

 

Τα δικαιώματα του
καταναλωτή

 Τα δικαιώματα του καταναλωτή