Υ.Α. Ζ1-1262-2007 (Σχετικά με ρύθμιση των τύπων και των όρων των συμβάσεων που συνάπτουν οι καταναλωτές με μονάδες αδυνατίσματος και γυμναστήρια).

Ν. 3429/2005 (Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)

Ν.2971/2001(Αιγιαλός, παραλίες κ.α. διατάξεις)

Π.Δ. 23/2000 (Ναυαγοσώστες)

Ν. 2741/1999 (Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων και άλλες ρυθμίσεις θεμάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης).

Ν. 2472/1997 (Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα).